Mt. Kilimanjaro & Serengeti Photographs
Kilimanjaro Park GateKilimanjaro Park GateKilimanjaro Park GateTrail to camp MachameTrail to camp MachameTrail to camp MachameTrail to camp MachameTrail to camp MachameTrail to camp MachameTrail to camp MachameTrail to Shira CampTrail to Shira CampTrail to Shira CampTrail to Shira CampTrail to Shira CampTrail to Shira CampTrail to Shira CampTrail to Shira Camp
Click for large image

Kilimanjaro Park Gate